banner-1
banner-2
banner-3
banner-4
banner-5
previous arrow
next arrow

คำถามพบบ่อย

บ้านจิตสบาย

บ้านจิตสบายเป็นสถานที่สำหรับผู้มีใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถเข้ามาใช้สถานที่ในการฝึกเจริญสติปัฏฐาน อันเป็นทางสายเอกที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ขอให้ญาติธรรมที่เข้ามาเยี่ยมเยือนยังบ้านจิตสบาย เข้ามาใช้สถานที่ในการภาวนาได้อย่างสบายใจ สมดังชื่อและวัตถุประสงค์ของบ้านแห่งนี้

ในบ้านแห่งนี้มีการจัดเตรียมหนังสือธรรมะ ที่มีเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับการภาวนา ที่ญาติธรรมสามารถขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีวิทยุและวีดีทัศน์สื่อธรรมที่ทุกท่านสามารถขอยืมเพื่อฟังหลักการปฏิบัติก่อนการลงมือจริงได้ อีกทั้ง ณ มุมหนึ่งของบ้าน ได้อุทิศให้เป็นห้องนิทรรศการของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ผู้เป็นแรงบันดาลใจของการสร้างสถานที่แห่งนี้

เจ้าหน้าที่บ้านจิตสบายพร้อมทำหน้าที่กัลยาณมิตร คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริเวณบ้าน และตอบคำถามของทุกท่านเกี่ยวกับการเข้ามาใช้บริการสถานที่ภาวนาแห่งนี้