เพลิดเพลินขันธ์ ๕ เพลิดเพลินทุกข์

ปัญหา คนเช่นใด มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์มากกว่าคนอื่น ?


 

พุทธดำรัสตอบ

“…..ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเพลิดเพลิน รูป…. เวทนา…สัญญา… สังขาร…วิญญาณ ผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินทุกข์เรายืนยันว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกข์

 

“…..ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดแลไม่เพลิดเพลินรูป… เวทนา… สัญญา… สังขาร… วิญญาณ ผู้นั้นไม่เพลิดเพลินทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกข์เรายืนยันว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกข์อภินันทนสูตร ขันธ. สํ. (๖๔-๖๕)

ตบ. ๑๗ : ๓๙ ตท. ๑๗ : ๓๓-๓๔

ตอ. K.S. ๓ : ๓๐