สาระของพระพุทธโอวาท

ปัญหา ถ้ามีคนถามเราว่าพระศาสดาของท่านมีวาทะอย่างไร ตรัสสอนอย่างไร จะตอบว่าอย่างไรจึงจะถูกต้อง ?


 

พระสารีบุตรตอบ “…..ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบอย่างนี้ว่า… พระศาสดาของเราตรัสสอนให้กำจัดความยินดีและความใคร่… ความยินดีและความใคร่ในอะไร ? ความยินดีและความใคร่ในรูป…เวทนา…สัญญา… สังขาร…วิญญาณ…. ทรงเห็นโทษอะไรจึงตรัสสอนให้กำจัดความยินดีและความใคร่…เพราะว่า เมื่อบุคคลมีความกำหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป (เป็นต้น) ยังไม่หายขาด ความโศก ความคร่ำครวญ ความทุกข์ ความขัดเคือง และความตรอมใจย่อมเกิดขึ้น… ในเมื่อรูป…เวทนา…สัญญา… สังขาร…วิญญาณ…. แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป”เทวทหสูตร ขันธ. สํ. (๖-๑๐)

ตบ. ๑๗ : ๗-๑๑ ตท. ๑๗ : ๖-๙

ตอ. K.S. ๓ : ๖-๑๐