ภาระหนักของมนุษย์

ปัญหา ภาระอันหนักของมนุษย์คืออะไร ? จะปลงลงได้อย่างไร ?


 

พุทธดำรัสตอบ

“…..ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ คือ ภาระ อุปาทานขันธ์ ๕ คืออะไร ? คือ รูป…เวทนา…สัญญา… สังขาร…วิญญาณ นี้เรียกว่า ภาระ

 

“…..ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้แบกภาระคือใคร ? ผู้แบกภาระ คือ บุคคล… ที่มีชื่ออย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้ นี่เรียกว่า ผู้แบกภาระ

 

“…..ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปกรณ์สำหรับแบกภาระคืออะไร ? ตัณหาที่นำไปเกิดในภพใหม่ ประกอบด้วยความกำหนัดยินดี ทำให้หลงเพลิดเพลินในภพนั้น ๆ กล่าวคือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานี้ เรียกว่า อุปกรณ์ เครื่องแบกภาระ

 

“…..ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การปลงภาระคืออย่างไร ? คือการดับตัณหา สิ้นความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง การสละทอดทิ้งหลุดพ้นจากตัณหาอย่างไม่มีเยื่อใยนี้ เรียกว่า การปลงภาระลง…”ภารสูตร ขันธ. สํ. (๔๙)

ตบ. ๑๗ : ๓๒ ตท. ๑๗ : ๒๘

ตอ. K.S. ๓ : ๒๔-๒๕