พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ก.ค. 63

กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 5
โดย

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

ณ บ้านจิตสบาย 11 กรกฎาคม 2563

Playlist การปฏิบัติกรรมฐาน

Playlist ธรรมะจากหนังสือพุทธธรรม