พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4 วันที่ 11 ม.ค. 63

กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4
โดย


พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

ณ บ้านจิตสบาย 11 มกราคม 2563

Playlist การปฏิบัติกรรมฐาน

Playlist ธรรมะจากหนังสือพุทธธรรม