พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 20 ธ.ค. 63

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ แสดงพระธรรมเทศนา

 วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 

 

รายการวีดีโอทั้งหมดของ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ