พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 12 ก.ค. 63

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ  แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

รายการ Playlist
.