พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 2 ส.ค. 63

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ  แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

รายการ Playlist
.