พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 23 ก.พ. 63

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ  แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

รายการ Playlist
.