พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 7 วันที่ 12 ก.ย. 63

กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 7
โดย

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

ณ บ้านจิตสบาย 12 กันยายน 2563

 

รายการวีดีโอ การปฏิบัติกรรมฐาน โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

 

รายการวีดีโอชุด ธรรมะจากหนังสือพุทธธรรม