พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 6 วันที่ 15 ส.ค. 63

กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 6
โดย

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

ณ บ้านจิตสบาย 15 สิงหาคม 2563

Playlist การปฏิบัติกรรมฐาน

Playlist ธรรมะจากหนังสือพุทธธรรม