พระครูกิตติปัญญาโสภณ (พระอาจารย์ทนง) ณ บ้านจิตสบาย 8 ธ.ค. 2562

พระครูกิตติปัญญาโสภณ (พระอาจารย์ทนง) แสดงพระธรรมเทศนา

วันที่ 8 ธันวาคม 2562     ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

  

 
 
 
 

 
รายการ Playlist