พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน ณ บ้านจิตสบาย คอร์สเจริญสติปัฏฐาน 15–16 ก.พ. 63

คอร์สเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ
ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดย พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)
ณ บ้านจิตสบาย 15 – 16 ก.พ. 63

 

รายการ Playlist
.