กิจกรรมบ้านจิตสบาย

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านจิตสบาย และตรวจสอบรายชื่อ

  ลงทะเบียน
    ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน  


  เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่  27 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น.  

  ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  ระเบียบการปฏิบัติ
  1. เปิดลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า ปิดลงทะเบียน 1 วันก่อนเริ่ม หรือเมื่อเต็มตามตามจำนวนที่รองรับได้
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจไม่ได้รับบริการอาหารกล่องเนื่องจากต้องสั่งเตรียมล่วงหน้า
  3. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคติดต่อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  4. เว้นระยะห่างจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นอยู่ตลอดเวลา
  5. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  6. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  7. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด


  สนทนาธรรม “จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  กิจกรรม “ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา” ตามหลักคำสอน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในปี 2563 ณ บ้านจิตสบาย โดยวิทยากรจากคณะผู้ช่วยสอน

  วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.00 น.
  ปฏิบัติฝึกสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง - สอบถามการปฏิบัติกับวิทยากรจากคณะผู้ช่วยสอน


  เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์มานพ อุปสโม  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์  เขาดินหนองแสง  จ.จันทบุรี
  ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563   เวลา  9.30 - 13.30 น.  พักเวลา 11.00 - 12.00 น.
  ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  ระเบียบการปฏิบัติ
  1. เปิดลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า ปิดลงทะเบียน 1 วันก่อนเริ่ม หรือเมื่อเต็มตามตามจำนวนที่รองรับได้
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจไม่ได้รับบริการอาหารกล่องเนื่องจากต้องสั่งเตรียมล่วงหน้า
  3. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคติดต่อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  4. เว้นระยะห่างจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นอยู่ตลอดเวลา
  5. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  6. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  7. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด


  เชิญร่วมปฏิบัติธรรม พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนา ในหลักสูตร การเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ สอนโดย พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่ วันศุกร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2563  เป็นคอร์สพักค้างคืนแบบปิด ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมได้ รับสมัครจำนวน 35 ท่าน ต้องอยู่ให้ครบตลอดช่วงระยะเวลาของการอบรม

  โดยเน้นให้ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน หรือปฏิบัติมาเล็กน้อย ถัดมาจึงเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เคยปฏิบัติในสายหลวงพ่อเทียน ถัดมาจึงเป็นผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติกับพระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท  มาก่อน

  คุณสมบัติของผู้สมัคร และระเบียบการปฏิบัติ
  1. อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
  2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4
  3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
  4. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล 8 และมีความตั้งใจในปฏิบัติเป็นอย่างดี มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
  5. งดใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ
  6. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  7. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  8. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด
  9. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  10. งดนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในช่วงของการปฏิบัติ

  ขั้นตอนการสมัคร
  1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้าปิดลงทะเบียน เมื่อเต็มตามจำนวน
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ส่วนผู้ลงทะเบียนต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
  3. หากมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน จะคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดคือ ให้ผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน เป็นหลัก
  4. เมื่อลงทะเบียนแล้ว หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้าร่วม
  • ที่พักระหว่างปฎิบัติภาวนา ผู้หญิงพักห้องนอนรวมปรับอากาศ บนชั้น 2 ภายในอาคารเจริญธรรม, ผู้ชายกางเต็นท์พักที่ศาลาไตรสิกขา(ขอรับเต็นท์จากเจ้าหน้าที่) ผู้เข้าพักต้องนำหมอนหนุนศีรษะ ผ้าห่ม และหน้ากากอนามัยมาเอง (นอนในห้องแอร์) มีเสื่อและแผ่นรองนอนไว้ให้
  • ที่จอดรถ ผู้มาเข้าคอร์สค้างคืนกรุณาใช้บริการรถแท็กซี่
  • กิจกรรมของบ้านจิตสบายสามารถสมัครและเข้าร่วมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


  เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่  25 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.  

  ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  ระเบียบการปฏิบัติ
  1. เปิดลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า ปิดลงทะเบียน 1 วันก่อนเริ่ม หรือเมื่อเต็มตามตามจำนวนที่รองรับได้
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจไม่ได้รับบริการอาหารกล่องเนื่องจากต้องสั่งเตรียมล่วงหน้า
  3. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคติดต่อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  4. เว้นระยะห่างจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นอยู่ตลอดเวลา
  5. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  6. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  7. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด


  เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.   

  ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  ระเบียบการปฏิบัติ
  1. เปิดลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า ปิดลงทะเบียน 1 วันก่อนเริ่ม หรือเมื่อเต็มตามตามจำนวนที่รองรับได้
  2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจไม่ได้รับบริการอาหารกล่องเนื่องจากต้องสั่งเตรียมล่วงหน้า
  3. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคติดต่อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
  4. เว้นระยะห่างจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นอยู่ตลอดเวลา
  5. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  6. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
  7. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด