กิจกรรมบ้านจิตสบาย

  แจ้งงดกิจกรรมการแสดงธรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  บ้านจิตสบายขอแจ้งงดกิจกรรมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ให้มีประสิทธิภาพ หากมีความเปลี่ยนแปลงอื่นใดเพิ่มเติม บ้านจิตสบายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ก่อนเริ่มจัดให้มีกิจกรรมครั้งต่อไป ทั้งนี้บ้านจิตสบายเปิดให้ใช้ศาลาไตรสิกขาและลานจงกรมเพื่อปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย แบบเช้าไป-เย็นกลับ ในเวลาทำการ 09.00-18.00น.


  งดกิจกรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่ระบาดมากขึ้น บ้านจิตสบายขอแจ้งงดกิจกรรมแสดงธรรมของ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่  27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.


  งดกิจกรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่ระบาดมากขึ้น บ้านจิตสบายขอแจ้งงดกิจกรรมการบรรยายธรรมของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ในวันอาทิตย์ที่  27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.