เรียนธรรมจากพระสูตร


หัวเรื่อง

มหาสติปัฏฐานสูตร สติปัฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทางเอกทางเดียวในการทำพระนิพพานให้แจ้ง

อานาปานสติสูตร ทรงแสดงอานาปานสติ (การกำหนดลมหายใจ) ที่เจริญให้มากทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิปทาสายกลางอันมีมรรค 8 และอริยสัจ 4

กายคตาสติสูตร การเจริญสติทางกายโดยละเอียด

ฉฉักกสูตร สูตรว่าด้วยธรรมหมวด 6 รวม 6 ข้อ พร้อมทั้งให้พิจารณายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์

ทีฆนขสูตร ทรงตรัสโต้ตอบกับทีฆนปริพาชก (พระสารีบุตรได้บรรลุอรหัต เพราะพระสูตรนี้)

มรณัสสติสูตรที่ 1 ทรงแสดงแก่พระภิกษุถึงมรณัสสติ ให้รำลึกจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออก

มรณัสสติสูตรที่ 2 ทรงแสดงแก่พระภิกษุถึงมรณัสสติ ให้ดำรงตนในความไม่ประมาท

นันทโกวาทสูตร ทรงมอบหมายพระนันทกะประทานโอวาทแก่บรรดาภิกษุณี พระนันทกะจึงให้โอวาทเรื่องไตรลักษณ์

ภัทเทกรัตตสูตร ทรงให้เห็นแจ้งอยู่เฉพาะปัจจุบันขณะเท่านั้น พึงอยู่ด้วยความไม่ประมาท

มหาทุกขักขันธสูตร ทรงแสดงถึงโทษแห่งกามคุณ และแนวทางการถ่ายถอนออกจากกามทั้งหลาย

มหาราหุโลวาทสูตร ทรงตรัสสอนกรรมฐานแก่พระราหุล ในเรื่องของธาตุ 5 ภาวนาธรรม 6 อย่าง และอานาปานสติ

มหาสุญญตสูตร ทรงตรัสถึงเรื่องสุญญตา (ทำจิตให้ว่างจากความเกาะเกี่ยว) รวมถึงความรู้ตัวในอิริยาบถต่างๆ

มาคัณฑิยสูตร ตรัสสอนมาคัณฑิยปริพาชก ด้วยเรื่องโทษของกามคุณ ทรงเปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด

สฬายตนวิภังคสูตร สูตรว่าด้วยการแจกแจงอายตนะ 6 อย่างพิสดาร

สัพพาสวสังวรสูตร ว่าด้วยการสังวรในอาสวะทั้งปวง

อนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยความเป็นอนัตตาของขันธ์ 5

อปัณณกสูตร สูตรว่าด้วยธรรมะที่ไม่ผิด ซึ่งได้แก่ความเห็นถูกต้อง ซึ่งตรงข้ามกับมิจฉาทิษฐิต่างๆ

อลคัททูปมสูตร การเรียนธรรมผิดย่อมก่อโทษประดุจจับอสรพิษร้ายโดยไม่ระวัง ย่อมอาจถูกแว้งกัดได้

อาพาธสูตร (คิริมานนทสูตร) แสดงธรรมของสัญญา ๑๐ ที่มีอานิสงส์ให้สงบระงับในโรคภัยไข้เจ็บ เป็นฐานะที่พึงมีได้

หน้าที่ 1 จาก 2