วิดีโอบรรยายธรรม


หัวเรื่อง

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 26 ม.ค. 63

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง นำปฏิบัติธรรม ณ บ้านจิตสบาย 12 ม.ค. 2563

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4 วันที่ 11 ม.ค. 63

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 5 ม.ค. 63

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ บ้านจิตสบาย 29 ธ.ค. 62

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 22 ธ.ค. 62

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 22 ธ.ค. 62

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 15 ธ.ค. 62

พระครูกิตติปัญญาโสภณ (พระอาจารย์ทนง) ณ บ้านจิตสบาย 8 ธ.ค. 2562

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ธ.ค. 62

คอร์สเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ โดย พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน) ณ บ้านจิตสบาย 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 24 พ.ย. 62

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 24 พ.ย. 62

คอร์สจิตตภาวนา โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต ณ บ้านจิตสบาย 15–17 พ.ย. 62

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 3 พ.ย. 62

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 27 ต.ค. 62

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 27 ต.ค. 62

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ บ้านจิตสบาย 26 ต.ค. 62

อาจารย์ ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 13 ต.ค. 62

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 6 ต.ค. 62

หน้าที่ 2 จาก 24