วิดีโอบรรยายธรรม


หัวเรื่อง

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 22 ธ.ค. 62

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ บ้านจิตสบาย 15 ธ.ค. 62

พระครูกิตติปัญญาโสภณ (พระอาจารย์ทนง) ณ บ้านจิตสบาย 8 ธ.ค. 2562

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ธ.ค. 62

คอร์สเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ โดย พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน) ณ บ้านจิตสบาย 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 24 พ.ย. 62

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 24 พ.ย. 62

คอร์สจิตตภาวนา โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต ณ บ้านจิตสบาย 15–17 พ.ย. 62

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 3 พ.ย. 62

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 27 ต.ค. 62

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 27 ต.ค. 62

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ บ้านจิตสบาย 26 ต.ค. 62

อาจารย์ ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 13 ต.ค. 62

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ณ บ้านจิตสบาย 6 ต.ค. 62

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) กรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ต.ค. 62

แพทย์หญิงอมรา มลิลา สนทนาธรรม ณ บ้านจิตสบาย 1–2 ต.ค. 62

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ บ้านจิตสบาย 29 ก.ย. 62

คอร์สจิตตภาวนา โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต ณ บ้านจิตสบาย 20–22 ก.ย. 62

พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ ณ บ้านจิตสบาย 15 ก.ค. 62

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ ณ บ้านจิตสบาย 8 ก.ย. 62

หน้าที่ 3 จาก 24