บ้านจิตสบายของดกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน–มิถุนายน

ทางบ้านจิตสบายของดกิจกรรมการแสดงธรรมในเดือนเมษายน–มิถุนายน 2564  เนื่องด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 ในรอบใหม่

ในช่วงที่งดกิจกรรมแสดงธรรม บ้านจิตสบายเปิดให้ใช้ศาลาและลานจงกรมเพื่อปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 – 18:00 น. ปิดวันพุธ