ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านจิตสบาย

 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563          พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563      อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม 1 วัน

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563      อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563      พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขั้นตอนการสมัคร และระเบียบการปฏิบัติ
1. เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า ปิดลงทะเบียนเมื่อเต็มตามจำนวนที่รองรับได้ หรือ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
2. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจไม่ได้รับบริการอาหารเนื่องจากต้องสั่งเตรียมล่วงหน้า
3. ผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคติดต่อ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม
4. เว้นระยะห่างจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นอยู่ตลอดเวลา
5. ร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยด้านการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
6. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกิริยาของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรมของทุกท่าน
7. การแต่งกาย ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น, เสื้อเอวลอย, เสื้อคอกว้างหรือเสื้อแขนกุด

*กิจกรรมของบ้านจิตสบายสามารถสมัครและเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ ได้ที่ ปฏิทินธรรม

 

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563        อาจารย์พศิน อินทรวงศ์

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563           พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563      อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม 1 วัน

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563      อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563      พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล