งดกิจกรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่ระบาดมากขึ้น บ้านจิตสบายขอแจ้งงดกิจกรรมการบรรยายธรรมของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ในวันอาทิตย์ที่  27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.