แจ้งงดกิจกรรมการแสดงธรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564

บ้านจิตสบายขอแจ้งงดกิจกรรมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ให้มีประสิทธิภาพ
หากมีความเปลี่ยนแปลงอื่นใดเพิ่มเติม บ้านจิตสบายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ก่อนเริ่มจัดให้มีกิจกรรมครั้งต่อไป
ทั้งนี้บ้านจิตสบายเปิดให้ใช้ศาลาไตรสิกขาและลานจงกรมเพื่อปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย แบบเช้าไป-เย็นกลับ ในเวลาทำการ 09.00-18.00น.