แจ้งงดกิจกรรมการแสดงธรรมเดือนมกราคม 2564

บ้านจิตสบายขอแจ้งงดกิจกรรมตลอดเดือนมกราคม 2564

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ให้มีประสิทธิภาพ
หากมีความเปลี่ยนแปลงอื่นใดเพิ่มเติม บ้านจิตสบายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ก่อนเริ่มจัดให้มีกิจกรรมครั้งต่อไป
ทั้งนี้บ้านจิตสบายเปิดให้ใช้ศาลาไตรสิกขาและลานจงกรมเพื่อปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย แบบเช้าไป-เย็นกลับ ในเวลาทำการ 09.00-18.00น.
( 27 ธันวาคม 2563      งดกิจกรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล และ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง)
( 9 มกราคม 2564      งดกิจกรรม ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา)
( 10 มกราคม 2564      งดกิจกรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม)
( 17 มกราคม 2564      งดกิจกรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ปฏิบัติธรรม 1 วัน)
( 24 มกราคม 2564     งดกิจกรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล)
( 30-31 มกราคม 2564  งดกิจกรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต • จิตตภาวนาแบบไป-กลับ)