พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต ณ บ้านจิตสบาย 22 ธ.ค. 61

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต  แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

  
 
รายการ Playlist
 
 
 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.