พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย) ณ บ้านจิตสบาย 11 มิ.ย. 60

พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย)  แสดงพระธรรมเทศนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2560     ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

 
 
 
 
 
 
 
 
รายการ Playlist