พระอธิการชูเกียรติ โฆสธฺมโม ณ บ้านจิตสบาย 8 ต.ค. 60

พระอธิการชูเกียรติ โฆสธฺมโม  แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

  
 

 

 
รายการ Playlist