• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

เวลา 15.00 - 16.30 น.

เชิญฟังธรรม พระครูธรรมธร (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ โดย 

พระครูธรรมธร (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560

เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณมาลี ปาละวงศ์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สนทนาธรรม โดย คุณมาลี ปาละวงศ์

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 

ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.

เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา

บ้านจิตสบายขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา 

สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน

นำโดย หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

 

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น.

ไม่ต้องลงทะเบียน แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย 

เชิญสนทนาธรรมกับ อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

 

ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญฟังธรรม พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

วัดบึงลัฏฐิวัน  จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไปกลับ

ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

 

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.   

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

ทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. ใส่บาตร ฟังธรรม รับพร

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก 

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.00 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง  

 

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.