• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง  

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี

 

ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

เวลา 10.00 - 15.00 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์  เขาดินหนองแสง  จ.จันทบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

เวลา 9.30 - 13.30 น. พักเวลา 11.00 - 12.00 น.

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญฟังธรรม พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

เชิญสนทนาธรรมกับ อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 

ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญฟังธรรม พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย

 

ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560

เวลา 9.30 - 11.00 น.

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณเบญจรัตน์ วงศ์สุรไกร

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สนทนาธรรมกับ คุณเบญจรัตน์ วงศ์สุรไกร

 

ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 

ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.